Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.medienainternetu.lt  elektroninės parduotuvės kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad
www.medienainternetu.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Medienainternetu vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
2.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
2.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
2.3.3. medienainternetu.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
2.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia
medienainternetu.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
2.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų,
įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama
savo uždarbiu ar stipendija;
3.3. juridiniai asmenys;
3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

4. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
4.1. www.medienainternetu.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el.parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
4.2. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus ar rezervacijas;
4.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
4.4. spręsti problemas, susijusias su prekių ar paslaugų pateikimu ar pristatymu;
4.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
4.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Registracijos el. rezervacijos sistemoje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

6. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis medienainternetu.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7. Medienainternetu.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ar paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmenstapatybę.

8. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
8.1. medienainternetu.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
9.1. medienainternetu.lt, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el.paštu info@medienainternetu.lt).

10. Privatumo politikos keitimas
10.1. medienainternetu.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
10.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.
10.3. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.